اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی مواد
نام شبنم
نام خانوادگی حسینی
رشته تحصيلي مهندسی مواد- متالوژی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه
دانشکده فنی و مهندسی
كشور محل اخذ ایران