اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی مکانیک
نام جعفر
نام خانوادگی بذرافشان
رشته تحصيلي مهندسی مکانیک
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت