اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی صنایع
نام امیرحسین
نام خانوادگی آزادنیا
رشته تحصيلي مهندسی صنایع
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه