اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه معماری
نام فاطمه
نام خانوادگی ابراهیم زاده
رشته تحصيلي مهندسی معماری
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه