اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی عمران
نام مجتبی
نام خانوادگی اسماعیل نیا امیری
رشته تحصيلي مهندسی عمران
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه