اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کامپیوتر و برق
نام ابوالفضل
نام خانوادگی اکبری
پست الکترونیکی a.akbari@iauamol.ac.ir
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر- معماری
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری هیات علمی تمام وقت
اطلاعات شخصي کارشناسی: دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون بایل
کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشجوی دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دانشکده فنی و مهندسی
كشور محل اخذ ایران