اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت معاونت دانشجویی
نام مجتبی
نام خانوادگی ابراهیمی
پست الکترونیکی m.ebrahimi@iauamol.ac.ir
رشته تحصيلي مهندسی مکانیک
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت