اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی مکانیک
نام مرتضی
نام خانوادگی حسین زاده
شماره تماس 0121-2517208
پست الکترونیکی m.hoseinzadeh@iauamol.ac.ir
رشته تحصيلي مهندسی مکانیک
مرتبه علمي استادیار
سمت رئیس دانشکده فنی و مهندسی
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده فنی و مهندسی
نوع استخدام هیات علمی تمام وقت
كشور محل اخذ ایران