اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کامپیوتر و برق
نام امید
نام خانوادگی پناه
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت