اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه معماری
نام صبا
نام خانوادگی جهانگیر
رشته تحصيلي مهندسی معماری
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت