اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی عمران
نام محمدرضا
نام خانوادگی باباتبار
رشته تحصيلي مهندسی عمران
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت