اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی عمران و معماری
نام منوچهر
نام خانوادگی برجسته
رشته تحصيلي مهندسی عمران
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت