انتخاب وب سایت
  • گروههای آموزشی > گروه مکانیک

کارشناسی ارشد :

                                مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 

کارشناسی ناپیوسته :

                                تکنولوژی ساخت و تولید - ماشین افزار 
                                مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
                                مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید
                                مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی 
                                مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته :

                                                      مکانیک خودرو - مکانیک خودرو