انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > مدیر آموزش

نام: عباس   
 
نام خانوادگی: تهرانی  
     
رشته تحصیلی: الهیات و معارف 

گرایش: -    
  
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد   
    
  شماره تماس: 0121251721
7