انتخاب وب سایت

                                       
                                                        

نام: مازیار
  
نام خانوادگی: شریف زاده  

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

گرایش: صنایع غذایی
                 
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی 

مرتبه علمی: استادیار  
        
شماره تماس: 01143217224   
   
آدرس الکترونیکی: